Instagram

Souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele

(dále jen „Souhlas“)

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a ve smyslu čl. 7 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení“)

I.

Zaškrtnutím pole „Na základě poskytnutých informací o zpracování osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů“

tímto uděluji

spolku ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., IČ: 227 29 283, se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl L, vložka 19217

(dále jen „Správce“)

souhlas

ke zpracování osobních údajů

  • pro účely spolupráce Správce se školou / školským zařízením, na kterém uživatel ukončil základní, středoškolské, vyšší odborné anebo vysokoškolské vzdělání, a to následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, nejvyšší dosažené vzdělání.

Zpracování výše uvedených osobních údajů Uživatele bude probíhat v elektronické formě – s tím, že záznamy obsahující tyto údaje budou zpracovávány výhradně dle podmínek uvedených v Informaci o zpracování osobních údajů.

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat výhradně na základě tohoto souhlasu, a to po dobu pěti (5) let od dání tohoto souhlasu, pokud nebude souhlas prodloužen.

V této souvislosti je Uživatel informován, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, a proto podléhá souhlasu Uživatele – s tím, že Uživatel je oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat, případně jej opět udělit.

Tímto však není vyloučeno jakékoli další zpracování předmětných osobních údajů na základě zvláštních právních předpisů, případně oprávněných zájmů Správce (za podmínek uvedených v Informaci o zpracování osobních údajů).

Práva Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých výše uvedených osobních údajů, resp. o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Správce předá tuto informaci / příslušné osobní údaje Uživateli bez zbytečného odkladu, a to v elektronické formě (pokud Uživatel nepožádá o předání v jiné formě) – s tím, že v případě opakované bezdůvodné žádosti má Správce právo za poskytnutí informace / předání kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat od Uživatele náhradu administrativních nákladů.

Uživatel je dále oprávněn požadovat, aby Správce za podmínek stanovených v čl. 16 až 20 Nařízení bez zbytečného odkladu (i) opravil či doplnil, (ii) vymazal nebo (iii) omezil co do rozsahu zpracování osobních údajů týkajících se Uživatele. Uživatel má rovněž právo na přenositelnost údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení.

Uživatel je dále oprávněn vznést námitku vůči zpracování shora uvedených osobních údajů pro výše uvedené účely.

Výše uvedený postup dále nezbavuje Uživatele práva obrátit se se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů či na soud za účelem ochrany svých osobnostních práv.

II.
Marketingové účely

Zaškrtnutím pole „Na základě poskytnutých informací o zpracování osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů“

tímto uděluji

spolku ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., IČ: 227 29 283, se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl L, vložka 19217

(dále jen „Správce“)

souhlas

ke zpracování osobních údajů

  • pro marketingové účelydefinované v Informaci o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu odpovídajícím osobním údajům uvedených Uživatelem v rámci jeho uživatelského profilu nebo na kterémkoli jiném místě v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz / na webových stránkách www.absolventi.cz, a to zejména v životopisu (CV), motivačním dopisu a dalších dokumentech – s tím, že se jedná zejména o následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje (doručovací adresy, e-mailu, telefonního čísla) dobrovolně sdělené Uživatelem,

Zpracování výše uvedených osobních údajů Uživatele bude probíhat v elektronické formě – s tím, že záznamy obsahující tyto údaje budou zpracovávány výhradně dle podmínek uvedených v Informaci o zpracování osobních údajů.

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat výhradně na základě tohoto souhlasu, a to po dobu pěti (5) let od dání tohoto souhlasu, pokud nebude souhlas prodloužen.

V této souvislosti je Uživatel informován, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, a proto podléhá souhlasu Uživatele – s tím, že Uživatel je oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat, případně jej opět udělit.

Tímto však není vyloučeno jakékoli další zpracování předmětných osobních údajů na základě zvláštních právních předpisů, případně oprávněných zájmů Správce (za podmínek uvedených v Informaci o zpracování osobních údajů).

Práva Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých výše uvedených osobních údajů, resp. o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Správce předá tuto informaci / příslušné osobní údaje Uživateli bez zbytečného odkladu, a to v elektronické formě (pokud Uživatel nepožádá o předání v jiné formě) – s tím, že v případě opakované bezdůvodné žádosti má Správce právo za poskytnutí informace / předání kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat od Uživatele náhradu administrativních nákladů.

Uživatel je dále oprávněn požadovat, aby Správce za podmínek stanovených v čl. 16 až 20 Nařízení bez zbytečného odkladu (i) opravil či doplnil, (ii) vymazal nebo (iii) omezil co do rozsahu zpracování osobních údajů týkajících se Uživatele. Uživatel má rovněž právo na přenositelnost údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení.

Uživatel je dále oprávněn vznést námitku vůči zpracování shora uvedených osobních údajů pro výše uvedené účely.

Výše uvedený postup dále nezbavuje Uživatele práva obrátit se se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů či na soud za účelem ochrany svých osobnostních práv.

Praha 17.5.2021 (aktualizováno)