Instagram

Informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Informace“)

ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. 4. 2016,

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(dále jen „Nařízení“)

ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., IČ: 227 29 283, se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19217 (dále také jako „Správce“) tímto informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů za podmínek níže uvedených.

 1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů – kariérní účely

  Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje subjektů údajů – uživatelů mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a internetových služeb na webových stránkách www.absolventi.cz (dále jen „uživatelé“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení za účelem realizace smluvního vztahu mezi Správcem a uživatelem, tedy za účelem:

  • vytvoření a správy uživatelského profilu obsahujícího údaje relevantní pro případné budoucí kariérní uplatnění
  • kariérního poradenství
  • poskytování dalších služeb v rámci projektu „ABSOLVENTI“ dle Všeobecných obchodních podmínek pro uživatele a případných ujednáních s konkrétními uživateli.

  (společně dále jako „kariérní účely“)

  Správce zpracovává pro kariérní účely následující osobní údaje uživatelů:

  • jméno, příjmení (včetně rodného), titul
  • datum a místo narození
  • adresa v rozsahu kraj, okres, město/obec
  • další kontaktní údaje (mobil; e-mailová adresa)
  • nejvyšší dosažené vzdělání + informace o případném probíhajícím vzdělání – zejména název školy a ročník studia a plánovaný rok ukončení školy
  • dosavadní (relevantní) praxe uživatele, včetně případného uvedení konkrétních dosavadních / bývalých zaměstnavatelů (dále jen kariérní uplatnění)
  • jakékoli další osobní údaje uvedené dobrovolně uživatelem nad rámec výše uvedených údajů (zejména údaje obsažené v životopisu / motivačním dopisu / jiných dokumentech vložených do uživatelského profilu dotčeným uživatelem).

  Nad rámec výše uvedeného zpracování osobních údajů je Správce dále v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení pro účely spolupráce se školami a školskými zařízeními oprávněn sdílet osobní údaje uživatelů se školou / školským zařízením, jehož je uživatel absolventem (pokud tato škola / školské zařízení má uzavřenou smluvní spolupráci se Správcem), a to pouze na základě souhlasu uděleného výslovně dotčeným uživatelem a v rozsahu:

  • jméno, příjmení (včetně rodného), titul
  • datum narození
  • nejvyšší dosažené vzdělání + informace o případném probíhajícím vzdělání – zejména název školy a ročník studia a plánovaný rok ukončení školy
  • adresa v rozsahu kraj, okres, město
  • kariérní uplatnění

  V této souvislosti pak Správce výslovně informuje dotčené uživatele, že ani v případě jejich souhlasu se sdílením výše uvedených osobních údajů nedochází k jakémukoli předání osobních kontaktů (trvalé / doručovací adresy; telefonního čísla; e-mailové adresy) – s tím, že příslušná škola / školské zařízení může kontaktovat dotčeného uživatele pouze prostřednictvím elektronického systému ABSOLVENTI.cz.

  Vzhledem k tomu, že kromě výše uvedeného zpracování osobních údajů dochází rovněž ke sběru a analýze cookies, Správce zároveň informuje uživatele o zpracování cookies – s tím, že s ohledem na samostatnou povahu těchto údajů tak Správce činí formou samostatné informace.

 2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů – marketingové účely třetích osob

  Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje uživatelů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení za účelem:

  • zasílání obrázků, fotografií, videí, novinek, nabídek produktů a služeb a dalších obchodních a marketingových sdělení obchodních partnerů Správce prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých uživateli a prostřednictvím krátkých zpráv (tzv. notifikací) v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz a na webových stránkách www.absolventi.cz.

  (dále jako „marketingové účely“)

  Správce zpracovává pro marketingové účely následující osobní údaje uživatelů:

  • jméno, příjmení (včetně rodného), titul
  • adresa v rozsahu kraj, okres, město/obec
  • další kontaktní údaje (mobil; e-mailová adresa).
 3. Účel a rozsah zpracování osobních údajů – marketingové účely Správce

  Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje uživatelů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení za účelem:

  • zasílání obrázků, fotografií, videí, novinek, nabídek produktů a služeb a dalších obchodních sdělení Správce prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých uživateli a prostřednictvím krátkých zpráv (tzv. notifikací) v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz a na webových stránkách www.absolventi.cz.

  (dále jako „marketingové účely Správce“)

  Správce zpracovává pro marketingové účely Správce následující osobní údaje uživatelů:

  • jméno, příjmení (včetně rodného), titul
  • adresa v rozsahu kraj, okres, město/obec
  • další kontaktní údaje (mobil; e-mailová adresa).
 4. Účel a rozsah zpracování osobních údajů – funkce Momentky a Chat

  Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje uživatelů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení za účelem:

  • umožnění a technického zajištění poskytovaných služeb spočívajících v nahrávání na účet uživatele a/nebo zasílání či jiné sdílení obrázků, fotografií, videí, novinek, nabídek produktů a služeb a dalších obchodních sdělení Správce a dalšího multimediálního obsahu prostřednictvím funkcí Momentky a Chat v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz a na webových stránkách www.absolventi.cz,
  • umožnění a technického zajištění poskytovaných služeb spočívajících v umožnění komunikace uživatelů (i) mezi sebou navzájem (tzv. soukromý chat), (ii) s Inzerentem (tzv. firemní chat) a (iii) se Školou a/nebo všemi Uživateli dříve studujícími ve stejné třídě a ročníku (tzv. nesoukromý chat).

  (dále jako „účely umožňující využívání některých funkcí“)

  Správce zpracovává pro účely umožňující využívání některých funkcí následující osobní údaje uživatelů:

  • jméno, příjmení (včetně rodného), titul
  • adresa v rozsahu kraj, okres, město/obec
  • další kontaktní údaje (mobil; e-mailová adresa).
 5. Hlavní zásady zpracování osobních údajů
  • Správce je povinen postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy;
  • Správce se zavazuje i s ohledem na povahu své činnosti poskytovat při zpracování osobních údajů zvláštní ochranu dětem;
  • Správce dbá práv subjektů údajů, tedy práva dát a odvolat souhlas se zpracováním, práva namítat rozsah zpracování aj., a řádně jim poskytuje veškeré informace o zpracování osobních údajů;
  • správce zpracovává osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbá na přesnost zpracovávaných osobních údajů.
 6. Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů

  V rámci zpracování osobních údajů podle této Informace byla přijata technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů uživatelů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

  Osobní údaje se zpracovávají na území členských zemí Evropské unie, a to jak jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, tak i prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, kteří zajišťují vývoj aplikace ABSOLVENTI.cz / webových stránek www.absolventi.cz a poskytují rovněž hosting za účelem provozu této aplikace / webových stránek – s tím, že činnost těchto třetích osob spočívajících v přístupu a dalším zpracování osobních údajů je upravena ve smlouvě o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Správcem a dotčenou třetí osobou.

  Pokud se jedná o formu osobních údajů, jsou zpracovávány zejména elektronicky, převážně v rámci aplikace ABSOLVENTI.cz.

  Vzhledem k tomu, že principem zpracování osobních údajů pro kariérní účely a dále pro účely spolupráce se školami / školskými zařízeními je sdílení získaných osobních údajů uživatelů, zavazuje se Správce zajistit jak řádné zabezpečení mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz i webových stránek www.absolventi.cz (s ohledem na zpřístupnění osobních údajů uživatelů prostřednictvím těchto systémů).

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů uživatelů prostřednictvím třetích osob Správce prohlašuje, že jsou také tyto osoby povinny zpracovávat osobní údaje uživatelů pouze v rozsahu a v souladu s účely, pro které byly tyto osobní údaje získány Správcem.

  Osobní údaje zpracovávané Správcem podle této Informace mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným orgánům veřejné správy a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v příslušných právních předpisech.

 7. Práva uživatele spojená se zpracováním osobních údajů

  Na základě žádosti o informaci o zpracování osobních údajů je Správce povinen zpřístupnit informace v rozsahu požadovaném uživatelem a ve vhodné formě, a to ve smyslu čl. 12 odst. 3 Nařízení.

  Pokud uživatel požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, příp. o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Správce je povinen tuto informaci / příslušné osobní údaje předat dotčenému uživateli, a to zpravidla v elektronické formě (pokud si uživatel nepožádal o předání v jiné formě).

  V případě, že by uživatel bez objektivního důvodu opakovaně požadoval od Správce poskytnutí důvěrných informací anebo předání kopie zpracovávaných osobních údajů, je Správce oprávněn domáhat se po dotčeném uživateli náhrady nákladů, která by však neměla překročit výši administrativních nákladů.

  Při zachování účelu a smyslu Nařízení má dále uživatel právo domáhat se ve vztahu ke svým osobním údajům po Správci, aby je bez zbytečného odkladu (i) opravil, (ii) vymazal nebo (iii) omezil co do rozsahu jejich zpracování, to vše v souladu s čl. 16 až čl. 20 Nařízení. Uživatel má rovněž právo na přenositelnost údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení.

  Pro úplnost Správce informuje uživatele, že v případě pochybností ohledně zákonnosti a řádného zpracování osobních údajů může uživatel podat námitku vůči zpracování jeho osobních údajů – a případně může tuto věc předložit k rozhodnutí přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 8. Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje uživatelů získané na základě souhlasu uživatele budou uchovávány po dobu 5 let od poskytnutí souhlasu dotčeného uživatele, pokud během této doby neprodlouží dotčený uživatel svůj souhlas anebo pokud právní předpisy nestanoví delší lhůtu (zejména z důvodu zákonem uložené archivace příslušných dokladů).

  Pokud bude souhlas uživatele odvolán před uplynutím výše uvedené doby, je Správce povinen bez zbytečného odkladu osobní údaje zlikvidovat, pokud tomu nebudou bránit oprávněné zájmy Správce, o kterých je však povinen bez zbytečného prodlení informovat písemně dotčeného uživatele, nebo obecně závazné právní předpisy.

  Osobní údaje subjektů získané na základě jiného právního důvodu, než je souhlas uživatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění stanoveného účelu, nebo po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 9. Likvidace osobních údajů

  Veškeré osobní údaje, u kterých uplynula doba určená k jejich zpracování ve smyslu čl. 8. této Informace, Správce zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících technických a softwarových prostředků.

  Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému. Osobní údaje na hmotných nosičích (flash-disk, aj.) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče.

  Osobní údaje v případné listinné podobě se po uplynutí doby zpracování osobních údajů likvidují fyzicky jejich skartováním – s tím, že Správce zajišťuje skartaci buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby garantující řádný proces likvidace osobních údajů při zachování mlčenlivosti o osobních údajích, ke které bude tato osoba zavázána na základě smlouvy uzavřené se Správcem.

  Za účelem vyloučení pochybností Správce výslovně upozorňuje uživatele, že si Správce může pro vlastní potřebu ponechat některé informace o uživatelích, avšak pouze po provedení bezpečné anonymizace (tj. vytvoření stavu, kdy výsledná informace nemůže být znovu jakýmkoliv způsobem přiřazena ke konkrétnímu uživateli).

Praha 17. 5. 2021 (aktualizováno)