Instagram

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ABSOLVENTI.cz - PRO UŽIVATELE

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Uživatele (dále jen „VOP pro Uživatele“) vydává spolek ASA (Asociace Studentů a Absolventů), z.s., IČ 227 29 283, se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19217 (dále jen „Provozovatel“).
  2. VOP pro Uživatele upravují podmínky užívání mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a internetových služeb na adrese www.absolventi.cz ze strany Uživatelů, jakož i vzájemné vztahy Provozovatele a Uživatelů vyplývající z toho užívání.
  3. Kontaktní údaje Provozovatele jsou dostupné na adrese www.absolventi.cz.
  4. Podmínky ochrany osobních údajů Uživatelů v souvislosti s používáním mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a internetových služeb na adrese www.absolventi.cz jsou upraveny v samostatném dokumentu s názvem „Informace o zpracování osobních údajů“ a dále na základě „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“.
 2. DEFINICE POJMŮ
  1. Pojmy používané v těchto VOP mají následující význam:
   1. Inzerent: právnická/fyzická osoba, která uzavře s Provozovatelem smlouvu o poskytování služeb v souvislosti s provozováním internetových služeb v rámci mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a na adrese www.absolventi.cz;
   2. Škola: Inzerent, který je školou nebo školským zařízením, na kterém Uživatel ukončil středoškolské, vyšší odborné anebo vysokoškolské vzdělání
   3. Uživatel: fyzická osoba užívající mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz nebo navštěvující webovou stránku na adrese www.absolventi.cz za účelem vyhledání pracovní pozice;
   4. Inzerát: nabídka pracovní pozice, kterou Inzerent prostřednictvím elektronického systému vkládá do mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz nebo na webovou stránku na adrese www.absolventi.cz.
   5. Užívání: procházení Inzerátů a dalších informací, vkládání údajů a jiného obsahu a zasílání údajů a jiného obsahu Inzerentům v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz nebo na webové stránce na adrese www.absolventi.cz;
 3. REGISTRACE
  1. Pro možnost Užívání mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz nebo webové stránky na adrese www.absolventi.cz v plném rozsahu jsou Uživatelé povinni se registrovat.
  2. Registrace je bezplatná.
  3. Při registraci jsou Uživatelé povinni zadat svoje vlastní jméno a příjmení a vyplnit pravdivě další požadované údaje, tak aby nemohly vyvolat mylnou představu o osobě Uživatele.
  4. Registrací vzniká Uživatelům účet. Každý uživatel je oprávněn založit pouze jeden účet.
  5. Uživatelé jsou oprávněni kdykoliv zrušit svůj účet.
  6. Uživatelé jsou povinni držet v tajnosti přístupové údaje vzniklé na základě registrace.
  7. Provozovatel neodpovídá za případné zneužití registrace Uživatele třetí osobou a újmu v souvislosti s tím způsobenou; zejména v případě, že Uživatel nesplnil podmínky ustanovení čl. 3.6. VOP pro Uživatele.
 4. REALIZACE UŽÍVÁNÍ
  1. Registrovaným Uživatelům umožňuje Provozovatel Užívání služeb poskytovaných mobilní aplikací ABSOLVENTI.cz nebo na webové stránce na adrese www.absolventi.cz.
  2. Užívání služeb poskytovaných mobilní aplikací ABSOLVENTI.cz nebo na webové stránce na adrese www.absolventi.cz je bezplatné.
  3. Uživatelé jsou při Užívání povinni dodržovat právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek a zásady slušného chování. Jakýkoliv Uživateli při Užívání vkládaný nebo zasílaný obsah musí být pravdivý, nikoliv zavádějící a matoucí, tak aby nemohl vyvolat mylnou představu o Uživatelích, nesmí způsobit újmu třetím osobám a musí se týkat stanoveného předmětu (poptávka pracovní pozice).
  4. Uživatelé nejsou oprávněni užívat aplikaci ABSOLVENTI.cz nebo webovou stránku na adrese www.absolventi.cz jinak než pro vlastní soukromou potřebu. Uživatelé nejsou oprávněni obsah dále šířit, technicky upravovat, či s ním jinak komerčně nakládat.
  5. Uživatelé nejsou při Užívání oprávněni jakkoli zasahovat do komponent systému mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz nebo webové stránky na adrese www.absolventi.cz, narušovat jejich řádné fungování nebo je užívat jakýmkoliv jiným nestandardním či nadměrným způsobem.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě odstranit nahraný či zaslaný obsah či samotný účet Uživatele v případě, že Uživatel porušil podmínky stanovené v ustanovení čl. 4.3., 4.4. a 4.5. VOP pro Uživatele a odstranit tak všechny jím vložené údaje. Za tímto účelem si Provozovatel vyhrazuje právo preventivně kontrolovat obsah nahraný či zaslaný Uživatelem. Těmito kroky není dotčeno právo Provozovatele na náhradu způsobené újmy.
  7. Provozovatel je rovněž oprávněn odstranit účet Uživatele v případě, že je neaktivní (Uživatel se k účtu nepřihlásil) po dobu delší než 2 roky.
  8. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv údaje, informace, obrázky, fotografie, videa ani jiný obsah vkládaný či zasílaný Uživateli.
  9. Uživatel plně odpovídá za veškerý jím vložený či zaslaný obsah.
 5. FUNKCE MOMENTKY
  1. Funkce Momentky umožňuje Uživatelům nahrát na své účty obrázky, fotografie a videa, případně nahrané obrázky a fotografie slučovat do uspořádaného celku (album) a zajistit jejich tisk prostřednictvím podnikajících třetích osob za podmínek těmito osobami stanovených.
  2. Uživatelé jsou při používání funkce Momentky povinni nahrávat pouze obrázky, fotografie a videa, jichž jsou sami autorem nebo jejichž autor poskytl Uživateli souhlas s jejich užitím ve službách a aplikacích provozovaných Provozovatelem. Obrázky, fotografie a videa nahraná Uživatelem nesmí být pornografického, rasistického či extremistického charakteru a nesmí přímo či nepřímo hanobit či znevažovat žádný národ, rasu a etnickou či jinou skupinu osob.
  3. Uživatel v souvislosti s nahráváním obrázků, fotografií a videí vůči Provozovateli prohlašuje, že nahráním a zpřístupněním obrázků, fotografií a videí prostřednictvím služeb Provozovatele nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, zejména osobnostní práva jiných fyzických osob, a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
  4. Uživatelé jsou při užívání funkce Momentky povinni dodržovat i další pravidla, zejména, nikoliv však výlučně, pravidla uvedená v ustanovení čl. 4.3., 4.4. a 4.5. VOP pro Uživatele, a berou na vědomí, že Provozovatel je i v případě obrázků a videí nahraných v rozporu s pravidly stanovenými VOP pro Uživatele oprávněn odstranit nahrané obrázky a videa, případně též samotný účet Uživatele se všemi vloženými údaji a obsahem. Těmito kroky není dotčeno právo Provozovatele na náhradu způsobené újmy.
 6. FUNKCE CHAT
  1. Funkce Chat umožňuje Uživatelům komunikovat a zasílat si obrázky, fotografie a videa či jiný obsah (i) mezi sebou navzájem (tzv. soukromý chat), (ii) s Inzerentem (tzv. firemní chat) a (iii) se Školou a/nebo všemi Uživateli dříve studujícími ve stejné třídě a ročníku (tzv. nesoukromý chat).
  2. Uživatelé jsou při užívání funkce Chat povinni komunikovat v souladu se zásadami slušného chování, tedy zejména, nikoliv však výlučně, jsou povinni vyvarovat se vulgarit, obscénních projevů, urážek, pomluv, vydírání, vyhrožování násilím či jinou těžkou újmou.
  3. Uživatelé jsou povinni se při komunikaci zcela vyvarovat podněcování nenávisti vůči kterémukoliv národu, rase a etnické či jiné skupině osob a při komunikaci je nehanobit či jakýmkoliv způsobem neznevažovat.
  4. Uživatelům je zakázáno zasílat ostatním uživatelům, Inzerentům a Školám zprávy, jejichž obsah by porušoval obecně závazné právní předpisy, například, nikoliv však výlučně, poplašné zprávy či odkazy na zdroje s obsahem odporujícím obecně závazným právním předpisům.
  5. Uživatelé jsou povinni při komunikaci nevyzrazovat či nesdělovat údaje třetích osob bez jejich výslovného souhlasu.
  6. Uživatelé jsou povinni nezneužívat funkce Chat k šíření reklamy či spamu a nezasílat opakovaně shodné zprávy s cílem zejména, nikoliv však výlučně, obtěžovat ostatní Uživatele, Inzerenty či Školy a znemožnit jim tak možnost efektivně využívat funkce Chat.
  7. Uživatelé jsou povinni při užívání funkce Chat dodržovat i další pravidla, zejména, nikoliv však výlučně, pravidla uvedená v ustanovení čl. 4.3., 4.4. a 4.5. VOP pro Uživatele, a berou na vědomí, že Provozovatel je v případě zpráv či jiného obsahu zasílanému jiným Uživatelům, Inzerentům a Školám v rozporu s pravidly stanovenými VOP pro Uživatele oprávněn odstranit tyto zprávy či jiný obsah, případně též samotný účet Uživatele se všemi vloženými údaji a obsahem. Těmito kroky není dotčeno právo Provozovatele na náhradu způsobené újmy.
  8. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Uživatelé jsou povinni dodržovat podmínky a pravidla stanovená pro komunikaci v ustanovení tohoto článku, tj. čl. 6, také pro zasílání obrázků, fotografií a videí či jiného obsahu při užívání funkce Chat.
 7. NÁHRADA ÚJMY
  1. Funkce Extra umožňuje Uživatelům využívat slev a výhod poskytovaných sítí obchodních partnerů Provozovatele za podmínek stanovených Provozovatelem ve spolupráci s jednotlivými obchodními partnery Provozovatele.
  2. Uživatelé mohou využívat funkci Extra prostřednictvím Karty STUDENT, nebo Karty ABSOLVENT, kterou obdrží po registraci do funkce Extra a vyplnění příslušné Školy.
  3. Za účelem zkvalitňování služeb a funkcí Provozovatele a jeho obchodních partnerů a statistickými účely mohou být obchodním partnerům Provozovatele poskytována agregovaná demografická data získaná při registraci Uživatelů.
  4. Uživatelům je zakázáno užívat funkci Extra v rozporu s obecně závaznými předpisy a dobrými mravy či způsobem, který by vedl k újmě Provozovatele či jeho obchodních partnerů. Uživateli je zejména, nikoliv však výlučně, zakázáno umožnění využít jeho účtu za účelem užití funkce Extra třetím osobám či ve prospěch třetích osob, pokud to bude v rozporu se smyslem a/nebo pravidly slevy či výhody poskytované obchodním partnerem Provozovatele.
  5. Uživatelé jsou povinni při užívání funkce Extra dodržovat i další pravidla uvedená ve VOP pro Uživatele, a berou na vědomí, že Provozovatel je v případě jejich porušení oprávněn kdykoliv zrušit samotný účet Uživatele se všemi vloženými údaji a obsahem. Tímto krokem není dotčeno právo Provozovatele a/nebo jeho obchodních partnerů na náhradu způsobené újmy.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou Uživatelům v důsledku poruchy mimo technické zařízení Provozovatele nebo vyšší moci; vyšší mocí se rozumí zejména, nikoli však výlučně, výpadek elektrické energie nebo internetové konektivity nezávislý na vůli Provozovatele a další důvody obecně uznávané za vyšší moc. Provozovatel rovněž neodpovídá za ztrátu údajů a obsahu nahraných Uživatelem.
  2. Provozovatel si vyhrazuje, že služby mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a služby na webové stránce www.absolventi.cz nemusí být nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu technických závad nebo údržby.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo služby poskytované v rámci mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a na webové stránce www.absolventi.cz měnit nebo kdykoliv ukončit.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživatelům nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování služeb.
  5. Provozovatel doručuje, oznamuje a veškeré informace sděluje Uživatelům prostřednictvím e-mailové adresy uvedené Uživatelem při registraci, případně prostřednictvím oznámení v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz.
  6. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
  7. ro spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu jsou příslušné výlučně soudy České republiky. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smluvního vztahu. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací na webové stránce: www.coi.cz/informace-o-adr/. Spotřebitelé mohou též využít platformu zřízenou Evropskou komisí nacházející se na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/.
  8. Provozovatel je oprávněn znění VOP pro Uživatele v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je Provozovatel povinen upozornit Uživatele na datum účinnosti nového znění VOP pro Uživatele v dostatečném časovém předstihu, nejméně však jeden (1) den přede dnem jejich účinnosti, a tyto nové podmínky Uživatelům vhodným způsobem oznámit.
  9. Nesouhlasí-li Uživatel s novým zněním VOP pro Uživatele, je oprávněn vypovědět smlouvu spolu s doručením nesouhlasu prostřednictvím své e-mailové adresy zadané při registraci, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne oznámení Provozovatelem.
  10. Tyto VOP pro Uživatele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2021. Na smluvní vztahy s Uživateli, kteří se registrovali před nabytím účinnosti těchto VOP pro Uživatele, se tyto uplatní nejdříve uplynutím pěti (5) dnů ode dne oznámení o VOP pro Uživatele.
 9. V Praze dne 17.5.2021 (aktualizováno)