VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERENTY - ABSOLVENTI.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Inzerenty (dále jen „VOP“) vydává ASA (Asociace Studentů a Absolventů), z.s., IČ 22729283, se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19217 (dále jen „Provozovatel“), a upravují smluvní vztahy které Provozovatel uzavírá v souvislosti s provozováním internetových služeb v rámci mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a na adrese www.absolventi.cz.
  2. Kontaktní a fakturační údaje Provozovatele jsou dostupné na adrese www.absolventi.cz.
 2. DEFINICE POJMŮ
  1. Pojmy používané v těchto VOP mají následující význam:
   1. Inzerent: právnická/fyzická osoba, která uzavře s Provozovatelem smlouvu o poskytování služeb v souvislosti s provozováním internetových služeb v rámci mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a na adrese www.absolventi.cz
   2. Uživatel: fyzická osoba používající mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz nebo navštěvující webovou stránku na adrese www.absolventi.cz za účelem vyhledání pracovní pozice
   3. Inzerát: nabídka pracovní pozice, kterou Inzerent prostřednictvím elektronického systému vkládá do mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz nebo na webovou stránku na adrese www.absolventi.cz
 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
  1. Provozovatel v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz a na adrese www.absolventi.cz poskytuje službu spočívající ve zveřejňování Inzerátů zadaných Inzerenty za účelem prezentace Inzerátů širokému okruhu Uživatelů; Provozovatel v návaznosti na to umožňuje předání kontaktních údajů a dalších informací z podnětu Uživatelů Inzerentům.
  2. Provozovatel v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz a na adrese www.absolventi.cz zveřejňuje profily Inzerentů obsahující jimi poskytnuté informace o jejich osobě a činnosti, a to včetně obrázků, fotografií a videí.
  3. Provozovatel v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz a na adrese www.absolventi.cz poskytuje další služby v oblasti nabídky a poptávky pracovních pozic.
 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouva mezi Provozovatelem a Inzerentem je uzavřena úspěšným dokončením elektronické registrace v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz nebo na adrese www.absolventi.cz. Inzerentem nebo podpisem písemné podoby smlouvy oběma smluvními stranami.
 5. CENA ZA SLUŽBY
  1. Provozovatel poskytuje Inzerentům základní profil, který vzniká dokončením elektronické registrace na adrese www.absolventi.cz a obsahuje možnost vložit prostřednictvím elektronického formuláře pracovní inzeráty a obdržet kontaktní údaje a další informace od Uživatelů, kteří vloží prostřednictvím elektronického formuláře mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz nebo na adrese www.absolventi.czodpověď na tyto Inzeráty.
  2. Provozovatel poskytuje Inzerentům rozšířené typy firemních profilů na základě písemných smluv/objednávek s nimi uzavřených za podmínek stanovených v těchto smlouvách.
 6. REALIZACE SLUŽBY
  1. Inzeráty jsou zveřejňovány po jejich vložení prostřednictvím elektronického formuláře mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz nebo na adrese www.absolventi.cz a po schválení Provozovatelem.
  2. Inzeráty jsou v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz a na webové stránce www.absolventi.cz zveřejněny po dobu určenou tarifem inzerátu zveřejněným a platným v době vložení Inzerátu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 8.1., 8.2. a 8.3. VOP.
  3. Inzerent je oprávněn kdykoliv odstranit svůj Inzerát.
  4. Inzerent je oprávněn upravit svůj Inzerát, úprava nesmí představovat změnu nabízené pracovní pozice nebo podstatnou změnu podmínek pracovní pozice – s tím, že v opačném případě může být změna považována za vložení nového Inzerátu.
  5. Inzerent je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje, tak aby nemohly vyvolat mylnou představu o osobě Inzerenta.
  6. Inzerent je povinen dodržovat při vložení Inzerátu stanovený obsah (nabídka pracovní pozice), právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek a zásady slušného chování. Inzerent je povinen formulovat Inzerát jasně, stručně, pravdivě, a nikoliv zavádějícím a matoucím způsobem, tak aby nemohl vyvolat mylnou představu o pracovní pozici a jejích podmínkách.
  7. Inzerát nesmí obsahovat nabídku tzv. multilevel a provizních systémů.
  8. Inzerent není oprávněn vkládat dva a více Inzerátů nabízejících stejnou pracovní pozici tak, aby se vyskytovaly (byly zveřejněny) na webové stránce www.absolventi.czve stejnou dobu.
  9. Provozovatel neodpovídá za obsah Inzerátů vkládaných Inzerenty.
  10. Inzerent odpovídá za obsah jím vložených Inzerátů a souhlasí, aby Provozovatel uchovával informace o vkládání Inzerátů vedoucí k identifikaci Inzerenta.
  11. Inzerent souhlasí, aby Provozovatel sdílel na sociálních sítích Inzerát a informace z profilu Inzerenta, včetně všech jejich obrazových, zvukových i jiných součástí.
  12. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě odstranit Inzeráty, které nesplňují podmínky stanovené v ustanovení čl. 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. a 6.8. VOP.
  13. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že Inzerent porušil podmínky stanovené v ustanovení čl. 6.4., 6.5., 6.6, 6.7. a 6.8. VOP a odstranit všechny jeho Inzeráty.
  14. Inzerent je povinen držet v tajnosti přístupové údaje vzniklé na základě registrace.
  15. Provozovatel neodpovídá za případné zneužití registrace Inzerenta třetí osobou v případě, že Inzerent nesplnil podmínky ustanovení čl. 6.13 VOP.
 7. NÁHRADA ÚJMY
  1. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou Inzerentům, s výjimkou újmy způsobené Provozovatelem úmyslně. Zejména Inzerenti berou na vědomí, že újma může být způsobena v důsledku poruchy mimo technické zařízení Provozovatele nebo vyšší moci; vyšší mocí se rozumí zejména, nikoli však výlučně, výpadek elektrické energie nebo internetové konektivity nezávislý na vůli Provozovatele a další důvody obecně uznávané za vyšší moc.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Provozovatel si vyhrazuje, že služby mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a na webové stránce www.absolventi.cz a nemusí být nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu technických závad nebo údržby.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo služby poskytované v rámci mobilní aplikace ABSOLVENTI.cz a na webové stránce www.absolventi.cz měnit nebo kdykoliv ukončit.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Inzerentovi nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování služeb.
  4. Provozovatel doručuje, oznamuje a veškeré informace sděluje Inzerentovi prostřednictvím e-mailové adresy uvedené Inzerentem při registraci.
  5. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
  6. Pro spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu jsou příslušné výlučně soudy České republiky.
  7. Provozovatel je oprávněn znění VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je Provozovatel povinen upozornit Inzerenta na datum účinnosti nového znění VOP v dostatečném časovém předstihu, nejméně však deset pracovních dnů přede dnem jejich účinnosti, a tyto nové podmínky Inzerentovi vhodným způsobem oznámit.
  8. Nesouhlasí-liInzerents novým zněním VOP, je oprávněn vypovědět e-mailem smlouvu spolu s doručením nesouhlasu ze své e-mailové adresy zadané při registraci či případné pozdější (pokud již řádně notifikoval Provozovateli), a to nejpozději do deseti dnů ode dne oznámení Provozovatelem. Výpovědí smlouvy nejsou dotčeny již zaplacené a zveřejněné Inzeráty, které zůstanou zveřejněny po dobu určenou tarifem Inzerátu platným v době vložení Inzerátu.
  9. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2019 Na smluvní vztahy s Inzerenty, kteří s Provozovatelem uzavřeli smlouvu před nabytím účinnosti těchto VOP, se VOP uplatní nejdříve uplynutím deseti pracovních dnů ode dne oznámení o VOP.


 9. V Praze dne 1.2.2019
 10. Daniel Suchánek
 11. ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s.